Microscope

پایش محیط زیست:

از خدمات دیگر شرکت پایش ابزار برتر، اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط زیست می باشد:
ذرات خروجی دودکش ها
گازهای محیطی و خروجی دودکش ها شامل SO, SO₂, NO₂, CO, CO₂, O₂ و ...
ذرات معلق محیطی
سنجش صدای محیط (Leq)
پس آب خروجی