Microscope

تدوین استاندارد:

شرکت پایش ابزار برتر با مشارکت در تدوین استاندارد ملی ایران تاکنون جزء فعالین عرصه به روز رسانی استانداردها بوده است. برخی از استانداردهای تدوین شده به شرح ذیل می باشد.

 1. استاندارد ملی شماره 1598 : الک های آزمون و آزمون الک کردن – واژه نامه
 2. استاندارد ملی شماره 2700 : اعداد ترجیحی – سری اعداد ترجیحی
 3. استاندارد ملی شماره 1976 : آذرسنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده
 4. استاندارد ملی شماره 1312 : رده های درستی دستگاه های اندازه گیری
 5. استاندارد ملی شماره 1349 : دماسنج های غلاف دار گالری سنجی
 6. استاندارد ملی شماره 1348 : دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی
 7. استاندارد ملی شماره 1-7652 : شیشه آلات آزمایشگاهی – چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی – قسمت 1 – ویژکی ها
 8. استاندارد ملی شماره 5-9819 : کمیت و یکاها – قسمت 5 - ترمودینامیک
 9. استاندارد ملی شماره 1-10818 : ویژگی های هندسی فرآورده – مفاهیم عمومی قسمت اول – مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق
 10. استاندارد ملی شماره 1-19706 : عدم قطعیت اندازه گیری – قسمت 1 – مقدمه ای بر بیان عدم قطعیت اندازه گیری
 11. استاندارد ملی شماره 4-19706 : عدم قطعیت اندازه گیری – قسمت 4 – نقش عدم قطعیت در ارزیابی انطباق
 12. استاندارد ملی شماره 6-19707 : درستی (صحت و دقت) روش ها و نتایج اندازه گیری – قسمت 6 – کاربرد عملی مقادیر درستی
 13. استاندارد ملی شماره 18416 : عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده – روش آزمون
 14. استاندارد ملی شماره 18417 :عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده ار کف آماده – ویژگی ها
 15. استاندارد ملی شماره 9-18330 : محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی – تعاریف، الزامات، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق – قسمت 9 – اصول کلی برای کاربرد محصولات وسامانه ها
 16. استاندارد بین المللی ISO21748 : راهنمای استفاده از برآوردهای تکرارپذیری، تجدیدپذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت

گواهینامه ها:

 1. پروانه کارشناسی آزمون
 2. پروانه کارشناسی شرکت
 3. تایید صلاحیت آزمون
 4. تایید صلاحیت محیط زیست
 5. عضویت نشان استاندارد
 6. کارشناس رسمی مهندس مهدیزاده
 7. کارشناس رسمی مهندس کعبی
 8. تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
 9. تایید صلاحیت از نظام ملی تایید صلاحیت ایران